Konkursy

Wyniki konkursu na najlepszą PRACĘ MAGISTERSKĄ obronioną w 2012 roku:

Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

mgr Natalia Gruba
– laureatka
Tytuł pracy: „Charakterystyka wybranych enzymów proteolitycznych metodami chemii kombinatorycznej"
Promotor: dr Magdalena Wysocka

mgr Joanna Pranczk – wyróżnienie
Tytuł pracy: „Badania kinetyki reakcji izomeryzacji trans-cis[(C6H5)3P]2PtCl2 katalizowanej jonami berylowcow
Promotor: dr Dagmara Jacewicz

mgr Magdalena Zdrowowicz – wyróżnienie
Tytuł pracy: „Amplifikacja in vitro oraz badania nad foto- i radioczułością fragmentu DNA znakowanego 5-bromouracylem”
Promotor: prof. dr hab. Janusz Rak

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

mgr inż. Konrad Trzciński
– laureat
Tytuł pracy: „Synteza i właściwości elektrochemiczne ditlenku tytanu modyfikowanego azotem”
Promotor: prof. dr hab. Anna Lisowska-Oleksiak

mgr inż. Edyta Jankowska
– wyróżnienie
Tytuł pracy: „Metabolic control of extracytoplasmic function sigma factor RpoE”
Promotor: prof. Satish Raina

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Konkurs na najlepszą PRACĘ DOKTORSKĄ obronioną w roku 2012

REGULAMIN Nagrody Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego za najlepszą pracę doktorską.

Konkurs na najlepszą PRACĘ MAGISTERSKĄ obronioną w roku akad. 2011/12

REGULAMIN Nagrody Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego za najlepszą pracę magisterską.


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

Wyniki konkursu na najlepszą PRACĘ DOKTORSKĄ obronioną w 2011 roku:

Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

dr Aleksandra Walewska
– laureatka
Tytuł rozprawy: „Mechanizmy fałdowania dipeptydów bogatych w mostki disulfidowe"
Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Rolka i dr Grzegorz Bulaj

dr Dorota Tuwalska – wyróżnienie
Tytuł rozprawy: „Synteza i analiza strukturalna kwasów (3-amino-2,3-dideoksyheksopiranozyd metylu)uronowych i ich pochodnych
Promotor: prof. UG dr hab. Beata Liberek

dr Krzysztof Brzozowski – wyróżnienie
Tytuł rozprawy: „Zastosowanie spektroskopii NMR w badaniach konformacyjnych biologicznie czynnych peptydów”
Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Rolka

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

dr Aneta Panuszko
– laureatka
Tytuł rozprawy:„Hydratacja związków o biologicznym znaczeniu na podstawie widm FTIR oraz obliczeń teoretycznych”
Promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Stangret

dr inż. Ewelina Grabowska
– wyróżnienie
Tytuł rozprawy: „Otrzymywanie nowych fotokatalizatorów o podwyższonej aktywności w świetle UV oraz VIS”
Promotor: prof. PG dr hab. inż. Adriana Zaleska

dr inż. Joanna Kulesza – wyróżnienie
Tytuł rozprawy: „Synthesis and studies of binding properties
of calix[4]arenes functionalised with amide and hydroxamate moieties and their thiocarbonyl analogues”
Promotor: prof. dr hab. inż. Maria Bocheńska

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Wyniki konkursu na najlepszą PRACĘ MAGISTERSKĄ obronioną w 2011 roku:

Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

mgr Katarzyna Śliwińska – laureatka
Tytuł pracy:„Izolacja i porównanie właściwości mutantów endonukleaz restrykcyjnych TaQII i TspGWI, defektywnych w metylacji DNA”
Opiekun: dr Piotr Skowron

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

mgr inż. Jan Balsewicz
– laureat

Tytuł pracy:„Cloning, expression, purification and molecular characteristics of novel single-stranded DNA binding protein from Nanoarchaeum equitans”
Kierownik pracy: dr inż. Marcin Olszewski

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Wyniki konkursu na najlepszą PRACĘ DOKTORSKĄ obronioną w 2010 roku:

Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

dr Sylwia Elżbieta Freza
– laureatka
Tytuł rozprawy: „Alternatywne aniony superhalogenowe"
Promotor: prof. dr hab. Piotr Skurski

dr Beata Ewa Zadykowicz – wyróżnienie
Tytuł rozprawy: „Synteza, struktura, właściwości i reaktywność 9-podstawionych akrydyn oraz pochodzących od nich chemiluminogenów akrydyniowych
Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski

dr Paweł Lucjan Niedziałkowski – wyróżnienie
Tytuł rozprawy: „Synteza pochodnych aminokwasów i eterów koronowych zawierających centra redoks aktywne i chromoforowe”
Promotor: prof. UG dr hab. inż. Tadeusz Ossowski

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

dr inż. Justyna Łuczak
– laureatka
Tytuł rozprawy:„Badanie agregacji imidazoliowych cieczy jonowych w wodzie w odniesieniu do zastosowań w technologii chemicznej”
Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Hupka

dr inż. Justyna Gromadzka
– wyróżnienie
Tytuł rozprawy: „Porównanie instrumentalnych metod oceny jakości i stabilności oksydatywnej wybranych tłuszczów roślinnych”
Promotor: prof. dr hab. inż. Waldemar Wardencki

dr inż. Anna Śmiechowska – wyróżnienie
Tytuł rozprawy: „Reakcje izotiocyjanianów z heterocyklicznymi aminami aromatycznymi i ich rola w inaktywacji kancerogenów w żywności”
Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


Wyniki konkursu na najlepszą PRACĘ MAGISTERSKĄ obronioną w 2010 roku:

Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

mgr Izabela Behrendt
– laureatka
Tytuł pracy:„Badanie wpływu mutacji Val57-Gly na stabilność konformacyjną monomeru ludzkiej cystatyny C”
Opiekun: dr Aneta Szymańska

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej


mgr inż. Anna Meszyńska
– laureatka
Tytuł pracy:„Polymer - grafted platforms for functional supported lipid mambranes”
Kierownik pracy: dr hab. inż. Helena Janik, prof. PG

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Wyniki konkursu na najlepszą PRACĘ DOKTORSKĄ obronioną w 2009 roku:

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

dr inż. Aleksandra Wasilewska
– laureatka
Tytuł rozprawy:„Krystaliczne struktury supramolekularne z udziałem związków azaheterocyklicznych”
Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Połoński
dr inż. Kamila Sadowska – wyróżnienie
Tytuł rozprawy: „Nanorurki węglowe modyfikowane ugrupowaniami elektrochemicznie aktywnymi. Synteza, charakterystyka i zastosowanie”
Promotor: prof. dr hab. inż. Jan F. Biernat

dr inż. Rafał Kochanowski – wyróżnienie
Tytuł rozprawy: „Konstrukcja nowych białek fuzyjnych pełniących funkcje aktywatora plazminogenu i inhibitora trombiny”
Promotor: prof. dr hab. inż. Ilona Kołodziejska

Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

dr Emilia Styczeń laureatka
Tytuł rozprawy: „Związki koordynacyjne halogenkowych kompleksów manganu(II), żelaza(II), kobaltu(II i miedzi(II) z kationami tetraalkiloamoniowymi”
Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Warnke

dr Agnieszka Lewandowska wyróżnienie
Tytuł rozprawy: „Mechanism of formation of the C-terminal b-hairpin of the B3 domain of the immunoglobulin binding protein G from Streptococcus”
Promotor: prof. UG dr hab. Stanisław Ołdziej

dr Joanna Nichthauser wyróżnienie
Tytuł rozprawy: „Metody izolacji i analizy wybranych kationów cieczy jonowych z użyciem procesów jonowo-asocjacyjnych oraz chemicznie związanych polarnych faz stacjonarnych”
Promotor: prof. dr hab. Piotr Stepnowski